FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
इस्मा गाउँपालिकाको अनुगमन मुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/27/2018 - 11:05 PDF icon 10 इस्मा गाउँपालिकाको अनुगमन मुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७४.pdf
इस्मा गाउँपालिकाको विपद व्यवथापन तथा राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/26/2018 - 11:54 PDF icon 9. इस्मा गाउँपालिकाको विपद व्यवथापन तथा राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
सुत्केरी पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/26/2018 - 11:53 PDF icon 8 सुत्केरी पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४.pdf
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/26/2018 - 11:52 PDF icon 7 जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४.pdf
इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 01/26/2018 - 11:50 PDF icon 6 इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको.pdf
इस्मा गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 01/26/2018 - 10:50 PDF icon 5 इस्मा गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/26/2018 - 10:45 PDF icon 4 गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
इस्मा गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 01/24/2018 - 15:21 PDF icon 3 इस्मा गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कर्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/24/2018 - 13:22 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कर्यविधि, २०७४
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 01/24/2018 - 11:28 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf

Pages